Pierdut in rutina


Dragă suflete,

Spune-mi…Azi cum mai eşti?

Te văd dimineţile în metrou şi te revăd serile. Mi te simt captiv. Sufocat. Eşti prins într-o rutină aproape perfectă şi tu chiar crezi că aşa trebuie să se desfăşoare tot restul vieţii tale. De ce? Simţi că ceva îţi lipseşte. Îţi văd chipul obosit, privirea lipsită de strălucire. Eşti absent în timp ce cauţi în neştire prin vieţile celor de pe reţelele de socializare. A devenit un fel de reflex să dai scroll pe telefon. Ştiu. Aceasta este societatea în care trăim cu toţii şi aşa am fost educaţi. Să ne integrăm. Să ne supunem. Să respectăm efectul de turmă. Dacă îndrăzneşti să ieşi din acest sistem, mulţi îţi vor întoarce spatele. Şi de asta îţi este teamă. Te sperie gândul că te vei rătăci într-o lume nouă.

Dar ştii ce este frumos în asumarea acestui risc? Există o şansă să te regăseşti pe tine, cel real.

Probabil că nu sunt în măsură să-ţi garantez acest lucru, dar vreau să-ţi spun că deţii toate resursele necesare pentru a porni la drum, oricare ar fi visul tău. Da. Este greu. Şi cea mai mare provocare este să te lupţi cu temerile şi limitele pe care crezi că le ai. Dar, oricât de frustrant sună, totul este în mintea ta. Nu renunţa, nu fără a lupta.

Ai doar o viaţă la dispoziţie şi oricât de mult încerci să păcăleşti timpul, să ştii că el nu te aşteaptă.

De aceea, permite-mi să-ţi doresc mult curaj şi încredere să-ţi asculţi sufletul dacă simţi că trăieşti o viaţă ce nu te reprezintă.

Poate că este o viaţă ce aparţine societăţii în care te-ai născut, a părinţilor sau a unui grup de prieteni în care îţi este de multe ori dificil să te simţi confortabil.

Şi dacă te simţi precum un actor într-un film prost, atunci dă-ţi demisia. Fii regizor. Scrie un scenariu frumos, special pentru tine şi pentru sufletul tău. Oamenii te vor judeca oricum, indiferent de alegerile pe care le faci.

În lumea asta mare există comunităţi, psihologi, scriitori, oameni spirituali care te susţin să-ţi urmezi vocaţia şi visele.

Toţi debordează de inspiraţie. Încearcă să iei de la fiecare doar ce simţi că rezonează cu sufletul tău pentru că uneori, poţi deveni confuz şi nu mai înţelegi nimic. Şi sincer, nu cred că există doar un singur adevăr valabil. Sau poate că există şi doar percepţiile asupra lui diferă.

Uite…am citit zilele trecute o carte interesantă “Gândeşte fix pe dos”, scrisă de Paul Arden.

Este foarte uşor de parcurs, majoritatea ideilor sunt pe cât de simple, pe atât de fix pe dos. Printre rândurile acesteia am găsit şi “cel mai bun sfat dat vreodată” de directorul revistei Harper’s Bazaar către un tânăr ce ulterior a devenit un fotograf faimos. Sfatul era “Uimeşte-mă”.

Pentru unii oameni, poate fi stresant să se gândească în permanenţă că trebuie să impresioneze pe altcineva. De aceea, eu l-aş adapta altfel:

Uimeşte-te!

Tu eşti cel care trebuie să fii fericit şi împlinit cu viaţa ta. Ştiu că a primi aprobarea cuiva îţi ajută ego-ul dar nu permite să-ţi raportezi creativitatea şi unicitatea la părerile celor din jur.

Şi, din aceeaşi carte mai sus menţionată, voi fura la îndemnul scriitorului următoarele rânduri:

“Fură din orice loc unde vibrează inspiraţia sau care îţi alimentează imaginaţia. Alege să furi numai de la lucrurile care vorbesc direct sufletului tău. Dacă faci asta, munca (şi furtul) vor fi autentice.

Autenticitatea este de nepreţuit.”

Am să mă opresc aici, lăsându-ţi timp să reflectezi asupra celor de mai sus.

Până data viitoare, când ne vom reîntâlni în metrou…ai grijă de sufletul tău şi caută să fii autentic!

Cu drag,

Jurnal Fotografic


Dear Soul,
Tell me, how are you today?

I see you every morning in the subway and every evening. I feel you like a prisoner. Suffocated. You're trapped in an almost perfect routine and you really believe that how it's supposed to be for the rest of your life. Why? You feel something's missing. I see your tired face and your dull look.

You are absent while looking aimlessly through the lives of those on social networks. It has become like a reflex to scroll on your phone. I know. This is the society in which we all live and that's the way we were educated: to integrate, to obey, to respect the herd effect.

If you dare to get out of the system, many of them will turn your back. And that's why you are afraid. The thought that you'll be wandering into a new world scares you.
But you know what's beautiful about taking this risk? There is a chance to find yourself, the real one.
Probably I'm not the right person for any guarantees, but you need to know that you have all the resources needed to hit the road, whatever your dreams may be. Yes. It's hard. And the biggest challenge is to fight fears and limitations that you think you have. But no matter how frustrating it sounds, everything is in your mind. Do not give up. Not without a fight.

You only have one life and no matter how much you try to cheat time, you know that he's not waiting for you.

Therefore, if you feel that you don't live your life, allow me to wish you courage and confidence to listen to your soul.
Perhaps it's a life that belongs to the society in which you were born, to your parents or a group of friends in which it's difficult to feel comfortable.

And if you feel like an actor in a bad movie, then resign. Be the director. Write a nice scenario, especially for you and your soul. People will judge you anyway, regardless of the choices you make.
In this big world, there are communities, psychologists, writers, spiritual people who support you in order to follow your vocation and dreams.

All overflowing with inspiration. Alfa personality, Ursula Yvonne Sandner, Eckhart Tolle, Project Happiness, Zig Ziglar are those that I follow. But there are many others. Try to get from each, only what you feel that resonates with your soul because sometimes you can get confused and, in the end, you'll not understand a thing. And frankly, I don't think there is just one valid truth. Or maybe there is, only the perception differs.
I read the other day an interesting book called "Whatever You Think, Think the Opposite", written by Paul Arden.
It's very easy to read, most of the ideas are as simple as inside out. Between the lines I found "the best advice ever given" by Harper's Bazaar director to a young man who later became a famous photographer.

The advice was simple: " Astonish Me!"

For some people, it can be stressful to permanently think that should impress someone. Therefore, I would adjust it otherwise:

"Astonish yourself!"

You're the one who must be happy and fulfilled with your life. I know it helps your ego to get someone's approval but don't allow to relate your creativity and uniqueness to others opinion.

And from the same book mentioned above, at the writer's advice, I will steal the following lines:
“Steal from anywhere that resonates with inspiration or fuels your imagination. Select only things to steal from that speak directly to your soul. If you do this, your work (and theft) will be authentic. Authenticity is invaluable."

I'll stop her, leaving you time to reflect on the above.
Until next time, when we meet again in the subway...take care of your soul and try to be authentic!

Leave a comment